Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Ogulin

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

               
R E P U B L I K A    H R V A T S K A
      KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
         G R A D   O G U L I N
Povjerenstvo za provedbu natječaja
             za prijam u službu


KLASA: 012-07/10-01/6
URBROJ: 2133/02-03-02/1-10-2
Ogulin, 29. studenog 2010.


Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu
na neodređeno vrijeme u Grad Ogulin


U Narodnim novinama broj 132/10 od 26. studenog 2010. godine objavljen je natječaj za prijam u  Stučnu službu Gradskog vijeća i Gradonačelnika na radno mjesto:

1. telefonist - 1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

2. vozač - 1 izvršitelj/ica , na neodređeno vrijeme,  uz probni rad od tri mjeseca.

Od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama'' počinje teći rok od osam (8) dana za podnošenje prijava na natječaj, te se kao posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti preporučeno ili neposredno u pisarnicu Grada Ogulina, određuje 6. prosinca 2010.

I. Opis poslova radnih mjesta i podaci o plaći su slijedeći:

1. Telefonist:


- obavlja poslove na telefonskoj centrali,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,40 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.062,00 kuna bruto.

2. Vozač:

- vozi Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika,
- obavlja poslove prijevoza za potrebe upravnih tijela Grada,
- brine o vozilu i obavlja sitne popravke,
- prevozi i uručuje poštu članovima Gradskog vijeća te članovima njegovih radnih tijela,
- vodi evidenciju o izvršenim tehničkim održavanjima vozila,
- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,60 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.062,00 kuna bruto.

Plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.


II. Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Provjera znanja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i spososbnosti:

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08).

Web stranica «Narodnih novina» je: narodne-novine.nn.hr


VAŽNO – poziv na testiranje

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici www.ogulin.hr te na oglasnoj ploči Grada Ogulina, Ogulin, Bernardina Frankopana 11 (prizemlje) najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.


                                                               POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
                                                                               ZA PRIJAM U SLUŽBU

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik