Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
JAVNI NATJEČAJ

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

za prodaju nekretnine
k.č.br. 1548/1 k.o. Vitunj

    Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 38. Statuta Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 25/09), Gradonačelnik Grada Ogulina dana 1. prosinca 2009. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine k.č.br. 1548/1 k.o. Vitunj

 

1. Predmet prodaje je nekretnina k.č.br. 1548/1, u naravi oranica bukovlje, površine 903 m2, upisana u zk.ul.br. 817 k.o. Vitunj, odnosno u posjedovni list 537 k.o. Vitunj.

2. Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se sukladno Odluci Gradskog poglavarstva, KLASA: 022-01/08-01/108, URBROJ: 2133/02-02-08-1 od 29. kolovoza 2008. u iznosu od 47,00 kuna za 1 m2 zemljišta, odnosno ukupno 42.441,00 kuna.

3. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva nekretnina. Prednost pri kupnji pod jednakim uvjetima ima sadašnji posjednik predmetnog zemljišta.

4. Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Ogulin-Gradonačelnik, B. Frankopana 11, 47300 Ogulin s naznakom ''Ponuda za kupnju nekretnine''. Ponuda mora sadržavati: - ime i prezime ponuditelja, točnu adresu, osobni identifikacijski broj (OIB), - oznaku nekretnine, - ponuđenu kupoprodajnu cijenu, - punomoć za zastupanje ako ponuditelja zastupa opunomoćenik.

5. Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda. Nepravodobne ili nepotpune ponude odbacuju se kao nevaljane.

6. Rok za dostavu ponuda je 3 (tri) dana od dana isteka objave natječaja, odnosno najkasnije do 12. prosinca 2009.

7. O rezultatima natječaja svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku od 8 (osam) dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

8. U roku od 30 dana od kada je ponuditelju dostavljena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, s ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena će se sklopiti kupoprodajni ugovor po načelu viđeno – kupljeno čime se isključuju svi naknadni prigovori kup(a)ca.

9. Grad Ogulin pridržava pravo:

- poništiti natječaj sve do sklapanja kupoprodajnog ugovora,
- odbiti sve ponude,
- tražiti dodatna pojašnjenja odnosno dopune valjane ponude,
- organizirati usmeno javno nadmetanje između ponuditelja čije su ponude ocijenjene kao jednako vrijedne,
- sve to bez ikakvih obveza ili odgovornosti prema ponuditeljima.

10. Ovaj natječaj bit će objavljen na Oglasnoj ploči Grada Ogulina i na web stranicama Grada Ogulina u vremenu od 2. prosinca 2009. do 9. prosinca 2009.

 

KLASA: 022-01/08-01/108
URBROJ: 2133/02-01-09-3
Ogulin, 1. prosinca 2009.

GRAD OGULIN GRADONAČELNIK
________________________
Nikola Magdić, dipl. oec.   

Natječaj u PDF formatu  >>>>

Ogulin, 1. prosinca 2009.

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik