Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

za prodaju nekretnine
k.č.br. 1548/1 k.o. Vitunj

    Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 38. Statuta Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 25/09), Gradonačelnik Grada Ogulina dana 1. prosinca 2009. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine k.č.br. 1548/1 k.o. Vitunj

 

1. Predmet prodaje je nekretnina k.č.br. 1548/1, u naravi oranica bukovlje, površine 903 m2, upisana u zk.ul.br. 817 k.o. Vitunj, odnosno u posjedovni list 537 k.o. Vitunj.

2. Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se sukladno Odluci Gradskog poglavarstva, KLASA: 022-01/08-01/108, URBROJ: 2133/02-02-08-1 od 29. kolovoza 2008. u iznosu od 47,00 kuna za 1 m2 zemljišta, odnosno ukupno 42.441,00 kuna.

3. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva nekretnina. Prednost pri kupnji pod jednakim uvjetima ima sadašnji posjednik predmetnog zemljišta.

4. Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Ogulin-Gradonačelnik, B. Frankopana 11, 47300 Ogulin s naznakom ''Ponuda za kupnju nekretnine''. Ponuda mora sadržavati: - ime i prezime ponuditelja, točnu adresu, osobni identifikacijski broj (OIB), - oznaku nekretnine, - ponuđenu kupoprodajnu cijenu, - punomoć za zastupanje ako ponuditelja zastupa opunomoćenik.

5. Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda. Nepravodobne ili nepotpune ponude odbacuju se kao nevaljane.

6. Rok za dostavu ponuda je 3 (tri) dana od dana isteka objave natječaja, odnosno najkasnije do 12. prosinca 2009.

7. O rezultatima natječaja svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku od 8 (osam) dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

8. U roku od 30 dana od kada je ponuditelju dostavljena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, s ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena će se sklopiti kupoprodajni ugovor po načelu viđeno – kupljeno čime se isključuju svi naknadni prigovori kup(a)ca.

9. Grad Ogulin pridržava pravo:

- poništiti natječaj sve do sklapanja kupoprodajnog ugovora,
- odbiti sve ponude,
- tražiti dodatna pojašnjenja odnosno dopune valjane ponude,
- organizirati usmeno javno nadmetanje između ponuditelja čije su ponude ocijenjene kao jednako vrijedne,
- sve to bez ikakvih obveza ili odgovornosti prema ponuditeljima.

10. Ovaj natječaj bit će objavljen na Oglasnoj ploči Grada Ogulina i na web stranicama Grada Ogulina u vremenu od 2. prosinca 2009. do 9. prosinca 2009.

 

KLASA: 022-01/08-01/108
URBROJ: 2133/02-01-09-3
Ogulin, 1. prosinca 2009.

GRAD OGULIN GRADONAČELNIK
________________________
Nikola Magdić, dipl. oec.   

Natječaj u PDF formatu  >>>>

Ogulin, 1. prosinca 2009.

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik