Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ogulin/public_html/old-site/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 19. prosinca 2014. godine (petak) s početkom u 13.00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/168
URBROJ: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 11. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 19. prosinca 2014. godine (petak) s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:
 

D N E V N I   R E D:

1. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu >>,
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu >>, obrazloženje >>
3. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu >>,
4. Prijedlog II. izmjene Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2014. - 2016. godine >>,
5. Prijedlog Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini >>,
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu >>,
7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu >>,
8. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu >>,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu >>,
10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu >>,
11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu >>,
12. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina >>, obrazloženje >>
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2015. godini >>,
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i cijeni prodaje nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>,
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>,
16. Prijedlog Odluke o usvajanju Krovnog idejnog rješenja projekta Održivo korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i Medvedice >>Krovno idejno rješenje >>
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Modruško Zagorje >>,
18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Vitunj >>,
19. Prijedlog Odluke o isknjiženju nefinancijske imovine >>,
20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna >>, izvješće >>
21. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2014. godine >>

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća. 
 
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik