Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 19. prosinca 2014. godine (petak) s početkom u 13.00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/168
URBROJ: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 11. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 19. prosinca 2014. godine (petak) s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:
 

D N E V N I   R E D:

1. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu >>,
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu >>, obrazloženje >>
3. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu >>,
4. Prijedlog II. izmjene Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2014. - 2016. godine >>,
5. Prijedlog Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini >>,
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu >>,
7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu >>,
8. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu >>,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu >>,
10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu >>,
11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu >>,
12. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina >>, obrazloženje >>
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2015. godini >>,
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i cijeni prodaje nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>,
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>,
16. Prijedlog Odluke o usvajanju Krovnog idejnog rješenja projekta Održivo korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i Medvedice >>Krovno idejno rješenje >>
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Modruško Zagorje >>,
18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Vitunj >>,
19. Prijedlog Odluke o isknjiženju nefinancijske imovine >>,
20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna >>, izvješće >>
21. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2014. godine >>

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća. 
 
 
Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik