Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 16. ožujka 2018. godine (petak) s početkom u 11:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/ 05
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 09.03.2018.

 

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. ožujka 2018. godine (petak) s početkom u 11:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika Izvješće >>
2. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2017. godinu  Izvješće >> Zaključak gradonačelnika >> Zaključak vijeća za prevenciju >>
3. Aktualni sat,   >>
4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine, Izvješće >>
6. Prijedlog Odluke o ispravku rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu,  Zaključak gradonačelnika >> Odluka >>
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu, Zaključak gradonačelnika >> Odluka >>
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu Zaključak Gradonačelnika >> Izmjene i dopune>>
9. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj grada Ogulina, Zaključak gradonačelnika >> Odluka >>
10. Prijedlog Odluke o visini novčane naknade predsjednicima i članovima upravnih vijeća ustanova, Zaključak gradonačelnika >> Odluka >> Prilog >>
11. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ogulina, Zaključak Gradonačelnika >> Odluka.>> Obrazloženje.>>
12. Prijedlog Odluke o nazadkupnji nekretnine u k.o. Otok Oštarijski Zaključak Gradonačelnika >> Odluka.>>
13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, Zaključak gradonačelnika >> Program >> Izmjene >>
14. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2017. godinu, Zaključak gradonačelnika >> Program >> Izmjene >>
15. Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove  objekata zaštićene spomeničke baštine za 2017. godinu Izvješće i odluka.>>
16. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“ Ogulin za 2017.godinu Zaključak Gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
17. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2017. godinu, Zaključak Gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
18. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2017. godinu, Zaključak Gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
19. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2017. godinu,  Zaključak Gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
20. Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin u 2017. godini, Zaključak gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
21. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina u 2017. godini, Zaključak gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
22. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2018. godinu, Zaključak gradonačelnika >> Plan >>
23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Ogulin, Zaključak gradonačelnika >> Statut >>
24. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. Zaključak gradonačelnika >> Odluka >> Prilog >>
25. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2017. godinu, Zaključak Gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
26. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanja o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina Izvješće >>
      b) Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina, Odluka >> Prilog>>
27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za umirovljenike, Odluka >> Prilog>>
28. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi,  Zaključak gradonačelnika >> Odluka >> Prilog >>
29. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina, Zaključak Gradonačelnika >> Odluka >>  Prilog>>
30. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, Odluka >> 
31. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ogulina za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora,  Rješenje >>
32. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2017. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Analiza >>
33. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Smjernice >> 
34. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2017., siječanj i veljaču 2018. godine prosinac 2017 >>  siječanj 2018 >>   veljača 2018 >>  
 
 
Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 522-612 ili 525-125.
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.

 

Google
 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 16.04.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik