Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 4. rujna 2012. godine (utorak) s početkom u 18.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/91
URBROJ: 2133/02-02-12-1
Ogulin, 24. kolovoza 2012.
 

Na temelju članka 71. stavak 1 i članka 73. stavak 1 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za 4. rujna 2012. godine (utorak) s početkom u 18.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:
 
1.    Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2013. godinu,
2.    Aktualni sat,
3.    Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine,
4.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za prvo polugodište 2012. godine,
5.    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2012. godinu,
6.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,
7.    Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje poslova na upravljanju i održavanju objekata i uređaja javne rasvjete,  (biti će stavljena na stol vijećnicima na sjednici)
8.    Prijedlog Odluke o naknadi troškova članovima Upravnih vijeća Pučkog otvorenog
učilišta Ogulin i Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin
,
9.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina,
10.    Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
11.    Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
12.    Prijedlog I. izmjene i dopune Programa pomoći za stanovanje i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu,
13.    Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za  2012. godinu,
14.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj-srpanj 2012. godinePREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik