Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 

Odluke i zaključci  sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulin održane 20. prosinca (utorak) 2011. s početkom u 17,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/11-01/128
URBROJ: 2133/02-02-11-1

Ogulin, 21. prosinca 2011.
               

D N E V N I   R E D:

1.    Aktualni sat,
Skinut sa dnevnog reda
2.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2011. godinu
                              - opći dio
                              - posebni dio
3.    Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
4.    Prijedlog II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
5.    Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2011. godinu,
6.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na području Grada Ogulina u 2011. godini,
7.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2011. godinu,
8.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2011. godinu,
9.    Prijedlog Programa pomoći za stanovanje i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu
10.    Nadopuna dnevnog reda
Prijedlog Odluke o usvajanju prijedloga Sporazuma o osnivanju javne ustanove – razvojne agencije Karlovačke županije - KARLA
11.    Prijedlog Odluke o odobrenju obročne otplate cijene za kupoprodaju nekretnina Aquaprometu d.o.o. u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
12.    Prijedlog Odluke o izradi trećih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja HOC Bjelolasica na lokaciji Vrelo,
13.    Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene Otok Oštarijski,
14.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa,
15.    Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin i suglasnost
16.    Prijedlog ponovnog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina,
17.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zašite od požara Grada Ogulina,
18.    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina,
19.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2012. godinu,
20.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2011. godine.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
Milan Sabljak, dipl. ing. v.r.  
 
 

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik